veterinary phisiology

مروری بر فیزیولوژی دامپزشکی دوکس

فصل هشتم

فعاليت مكانيكي (نيروبردي) قلب

- مكانيك(سازوكار نيروبردي) عضلات

- الگوي سه مولفه اي( جزئي) عضله

- نمودار كشش – طول

- منحني نيرو– سرعت

- كشش ديواره بطني و رابطه لاپلاس

- نمايه كشش- زمان

- قلب بعنوان يك تلمبه

- تعاريف و توجهات عمومي

- الگو هاي تخليه بطني

- رخداد هاي فشاري و حجمي يك چرخه قلبي

- نمودار فشار

- حجم بطني

- منحني هاي عملكرد بطني

- چهار عامل تاثير گذار در كارآيي بطني

- اندازه گيري برون ده قلبي

- حركات دريچه هاي قلبي

- دريچه هاي دهليزي بطني(سه لتي و ميترال)

- دريچه هاي نيمه هلالي

- صدا هاي قلب

- اكوكارديوگرافي

- توليد يك اكوكارديو گرام

- تصوير برداري قلبي با امواج مافوق صوت(اولتراسوند)

- سرعت جريان خون و اكوگرام دوپلر

- انقباض بطن چپ

- پرشدگي بطني

- فواصل زماني سيستولي

مكانيك(سازوكار نيروبردي) عضلات مطالعه يك قطعه مجزاي عضله قلبي ممكن است به تفهيم پاسخ تمام مجموعه قلبي به تغييرات فشار خوني(پس بار )، بازگشت خون وريدي(پيش بار ) و نیروی انقباضی عضله قلب(وضعيت موثر بر نیروی عضله قلبي ) كمك نمايد. مفاهيم و شگرد های فنی همان هايي است كه توسط A.V.Hill به منظور تجزیه و تحليل عضلات اسكلتي تدوين گرديده . دو نوع انقباض عضلاني دراین شگردها بكار رفته است: 1- انقباض هم طول (طول متري ثابت يا معادل) 2- انقباض هم كشش (با نيرو يا بار ثابت) نيروي انقباض و سرعت كوتاه شدن عضله در تحت شرايط بارگيري مختلفي كه عضله مجزا شده دارد ، اندازه گيري گرديده. نيرو و سرعت با يكديگر رابطه وارونه دارند؛ از اين رو بدون هيچ نوع باري نيرو قابل اغماز بوده و سرعت حد اكثر است . از طرف ديگر يك انقباض هم طول با نيروي انقباضي بيشينه و سرعت انقباضي صفر مشخص مي شود .

الگوي سه جزئی عضله الگوي مرجع مفروض عضله اسكلتي كه توسط هيل ارائه شده (تصوير 1-8)، شامل يك سازه انقباضي (CE)، يك سازه ارتجاعي سري (SE) و يك سازه ارتجاعي موازي (PE) مي باشد. تصوير1-8: الگوي سه جزيي ارائه شده توسط هيل براي عضلات (1939). سازه هاي ارتجاعي (لاستيكي) نظيرکالبد شناختی ( آناتوميك) ندارند. عملکرد عضلات مثل این است که سازه های ارتجاعی وجود دارند همچنانکه در الگوی نشان داده شده. چون سازه ارتجاعي موازي فاقد هرگونه نقشي در انقباض عضلاني است، در بحث حاضر توجه زيادي به آن نشده است. تصوير 2-8 ترتيب بكار رفته براي مطالعه سازوكارهاي نيروبردي (مكانيك هاي عضلاني) در عضلات پاپيلي جدا شده از بطن سمت راست قلب گربه را نشان مي دهد. يك انتهاي عضله به مبدل كشش يا نيرو و انتهاي ديگر به يك دسته(اهرم) هم كشش متحرك متصل شده ، بنابر اين كشش و حركت بطور هم زمان قابل ثبت هستند. تصوير 2-8: (بخش فوقاني): ترتيب بكار رفته براي مطالعه سازوكار هاي نيرو بردي موجود در عضلات پاپيلي. (بخش پاييني) : ثبت هاي بعمل آمده از كوتاه شدگي و كشش انقباض هم كشش پس از بارگيري. P= پس بار؛ di/dt =سرعت آغازين كوتاه شدن؛L∆ = تغييرات طول؛ I=هم كشش . پيش بار(تصوير 2-8) اصطلاحاً به وزنه اي اطلاق مي گردد كه عضله را به طول و كشش معمول استراحتی خود مي رساند. انرژي مكانيكي(نیرو) توليد شده توسط انقباض عضلات قلبي يا اسكلتي تابعي از طول ساركومرهاي آنها پيش از انقباض مي باشد. پيش بار نيروي لازمه به منظور كشيدن عضله تا طول پيش از انقباض آن مي باشد. در يك بطن سالم پيش بار مترادف عواملي است كه فشار انتهاي دياستولي را تعيين مي نمايد. پس از اينكه پيش بار اعمال گرديد، يك وقفه ساز يا نگهدارنده به منظور ممانعت از كشش بيشتر عضله تعبيه مي شود(تصوير 3-8). سپس وزنه اضافي به پيش بار افزوده مي شود ؛ در سامانه اي كه به تصوير كشيده شده اين افزايش وزن (پس بار) تاثيري بر عضله نداشته تا اينكه عضله تحريك شده و شروع به كوتاه شدن نمايد . در قلب اين پس بار تقريباً معادل با فشار آئورتي است كه انقباضات بطني با افزايش فشار و برون ده خوني در مقابل آن قرار مي گيرند. مجموعاً و با هم ، پيش بار و پس بار ، بار تام يا وزن كلي را مي سازند كه در مقابل انقباض عضلاني به هنگام تحريك قرار دارد. توالي رخداد هايي كه در طي انقباض بوجود مي آيد به ترتيب ذيل است(تصوير 3-8). تصوير 3-8: نمايش شماتيكي از انقباض هم كشش پس بار شده يك عضله .در مرحله (الف) يك پيش بار (P) به عضه متصل شده، بطوري كه سازه ارتجاعي سري را تا اندازه معيني مي كشد. اين امر سبب پيدايش يك طول استراحت معين يا آغازين گرديده و كشش در عضله بستگي به اندازه P دارد. در مرحله (ب) يك وقفه يا كمك به گونه اي فراهم آمده كه وقتي يك پس بار(A) اضافه شود (چنانكه در مرحله پ رخ مي دهد) طول يا كشش استراحت تغييري نخواهد كرد. در مرحله (ت) عضله بطور الكتريكي تحريك شده و كوتاه شدن سازه انقباضي ابتداعاً سبب كشيده شدن سازه ارتجاعي سري مي شود ، بدون اينكه بطور خارجي عضله كوتاه شود . در مرحله (ث) طول خارجي عضله كوتاه شده ، هر دو بار P و A را بار كلي (تام) عضله مي نامند. زماني كه عضله تحريك شد همبست انقباضي–تحريكي پديدار شده و سازه انقباضي قابليت كوتاه شدن را پيدا مي كند و نيرو ايجاد مي شود. در تصوير 3-8 سازه ارتجاعي سري ويژگي جهندگی(مرتجع شوندگی) در مقابل انقباضات سازه انقباضي را دارد. در نتيجه حالت فعال سازه انقباضي بصورت توليد نيروي مكانيكي يا كوتاه شدگي تنها پس از اندكي تاخير ظاهر مي گردد.مدت زمان اين دوره انقباضي بستگي به ويژگي انقباضی سازه انقباضي ، طول مدت وضعیت فعاليت و ويژگي ارتجاعي سازه ارتجاعي سري دارد..چنانکه در تصویر 4-8 مشاهد می شود، در طی مرحله انقباض هم طول هنگامی که بخاطر زمان مورد نیاز برای کشیدن سازه ارتجاعی سری عضله نمی تواند کوتاه شود(وزنه بلند نمی شود)، نیرو درطول یک دوره زمانی تاخیری نسبت به انقباض سازه انقباضی ایجاد می شود. الگويي كه در تصوير 4-8 آمده يك انقباض هم كشش پس بار گرفته را نشان مي دهد. تصوير 4-8: الگوي يك انقباض هم كشش عضله پاپيلي . (الف) در حالت استراحت؛ (ب) انقباض نسبي سازه انقباضي با كشيده شدگي سري سازه ارتجاعي بدون كوتاه شدن خارجي(مرحله هم طولي انقباض)؛ (پ) انقباض ثانويه سازه انقباضي با كوتاه شدن خارجي و بالارفتن پس بار. تانژانت (dI/dt) شيب اوله منحني كوتاه شدگي در سمت راست معادل سرعت كوتاه شدگي اوليه است. بار اعمال شده (پس بار) بر روي يك سطح در حال استراحت بوده و كششي را بوجود نمي آورد. با آغاز تحريك ،سازه انقباضي شروع به انقباض و كوتاه شدن كرده، از اين رو يك سازه ارتجاعي سري را مي كشد.زماني كه نيروي انقباضي ، سازه ارتجاعي سري را مي كشد چنانکه ميزان كشش ارتجاعي آن معادل با بار اعمال شده می شود، عضله شروع به كوتاه شدن كرده و بار را بالا مي برد.

برای دریافت متن کمل فصل بر روی این سطر کلیک فرمایید.