veterinary phisiology

مروری بر فیزیولوژی دامپزشکی دوکس

فصل دوازده

استرس های معمولی و آسیبی

- جاذبه ،بی وزنی ، غوطه وری در آب.

- شیرجه رفتن:

* مقایسه با دیگر پاسخ ها.

* بازتاب ها. - پر فشاری .

* متعادل سازی فشار خون

* پر فشاری بالینی

* پر فشاری تجربی

* خلاصه

- نارسائی احتقانی مزمن قلبی

* علل نارسائی احتقانی مزمن قلبی.

* نارسائی قلبی

* عواقب نارسائی قلبی

- شوک

* مراحل شوک

* اثرات شوک بر روی اندام های مختلف بدن

* خلاصه

- پر فشاری ریوی

* اثرات بازتابی احتقان سیاهرگ ریوی

- بیماری های مادر زادی قلب

- بیماریهای دریچه ای قلب

یکپارچگی مرکزی پاسخ های کوتاه مدت به نیازهای گردش خونی در موارد تمرینات ، واکنش های تدافعی ، تنظیم دمای بدن و اختشاشات هیجانی در فصل 10 مورد بحث قرار گرفته است. سازوکارهای کنترلی تاثیر گذار بر فشار و جریان خون در شکل 12-10 بصورت نمادینه ارائه گردیده. این پاسخ های تنظیمی موجب افزایش متناسب برون ده قلبی و جابجایي هاي توزیع جریان خونی شده تا بدین ترتیب با افزایش نیازمندی های سوخت و سازی عضلات قلبی و اسکلتی همساز گردد و در عین حال جریان خونی به ارگانهای حیاتی و پوست را به منظور تنظیم دمای بدن تثبیت نماید . پاسخ های قلبی عرقی به تمرینات یکی از مهمترین مثال های تنظیم تطابقی است (رجوع به فصل 15).

جاذبه،بی وزنی،غوطه وری در آب

در انسان عواملی که حجم خون داخل قفسه صدری را افزایش می دهند منجر به پر ادراری و افزایش دفع ادراری سدیم شده و عواملی که حجم خون داخل قفسه صدری (مرکزی) را کاهش می دهند اثری معکوس دارند . محتملاً گیرنده های کششی دهلیز چپ(و احتمالاً راست) افزایش حجم خون مرکزی را حس کرده و موجب کاهش بازتابی رهایش هومون ضد ادراری (ADH) و تغییرات گردش خونی کلیوی می شوند که ازرهایش رنین کاسته و بنابراین سطح آلدسترون راازطریق سازوکاررنین- آنژیوتانسین تقلیل می دهد ؛ کاهش حجم خون مرکزی اثری معکوس دارد .غوطه وری دراز مدت در آب و بی وزني- به دلیل فقدان نیروی جاذبه در فضا- موجب افزایش حجم خون مرکزی می شود . که در نتیجه آن پر ادراري و کم آبی توام با کاهش حجم خون پدیدار می شود . غوطه وری در آب گاهی اثرات متفاوتی برای سگ ها در مقایسه با انسان دارد . در این گونه ها سرعت تپندگی قلبی علی رغم افزایش فشار خون زیاد می شود که خود بیانگر تغییر روند تنظيم سرعت تپندگی قلبی توسط گيرنده هاي فشاري است. سازو کار هائی که در این خصوص مورد توجه هستند عبارتند از: بازتنظيمي حساسیت گیرنده های فشاری دهلیزی یا افزایش پالس های ورود مرکزی از آن گیرنده های مکانیکی قلبی که شتاب سرعت تپندگی قلبی را بر می انگیزند (رجوع به فصل 10) . اگر چه در انسان ترشح هورمون ضد ادراری ، رنین و آلدسترون تحت سرکوب می باشد، طی وضعیت غوطه وری در آب ترشحات فوق در سگ ها تغییرنمی کند . تعديل روند کنترل گیرنده های فشاری در سگ ها به هنگام غوطه وری در آب همانند وضعیت انبساط حجمی خون است . يعني افزایش میزان میانگین فشار خون بدون بروز تغییری در مقدار کل مقاومت محیطی است . رخداد فوق نشانگر آن است که در طی وضعیت غوطه وری یک حجم خونی از سمت سیاه رگی به سمت سرخ رگی سامانه گردش خونی جابجا می گردد.

شیرجه

پاسخ های تنفسی- قلبی عروق به شیرجه موجب مهار تنفس و اکسیژن گیری پس از فرو رفتن سوراخ های بینی در آب می شود . سازوکار های فعال کننده بطور گسترده در سلسله حیوانات آشکار شده است ؛ بعنوان مثال پاسخ های مشابه در ماهی و قورباغه های شیرجه زن در زمانی که از آب رانده می شوند و در گونه های غیره شیرجه زن وقتی که سوراخ های بینی در آب غوطه ور می گردد ، پدیدار می شود. گونه های آبزی را در غالب رده های پستانداران و پرندگان می توان یافت. طول مدت این فرو رفتن در آب و عمقی که به آن می رسند متغیر بوده از 3تا 15 دقیقه برای کمتر از 20 متر گرفته(بعنوان مثال در مینک ها و موش آبی ) تا 40 -20 دقیقه برای عمق 80 تا بیش از 900 متری (بعنوان مثال در خوک آبی و وال ها) . علاوه بر وقفه تنفسی و نگاهداشت اکسیژنی ، شیرجه زن های عمقی چون وال و خوک آبی بایستی دارای آن قابلیت تطابقی باشند که مانع از بروز خمش ( ایجاد حبابچه های خون یا بیماری تصلب شرائین) ، تاثیرات تخدیری گازها و اثر مستقیم فشار بالا (در ازای هر 1 متر عمق یک اتمسفر) در آنها گردد. پرندگان و پستانداران شیرجه زن قادرند تا چهار برابر بیشتر از میزان پايش ذخیره اکسیژنی خود در آب غوطه ور بمانند این امر به جهت کاهش سرعت سوخت سازی پیش از شیرجه نیست .

برای دریافت متن کامل فصل بر روی این سطر کلیک فرمایید.